نتایج مسابقات

بازی به دلیل به حد نصاب نرسیدن لغو شد...

بازی به دلیل به حد نصاب نرسیدن لغو شد...

بازی به دلیل به حد نصاب نرسیدن لغو شد...

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر:
نفر اول ۲۰ هزار تومان وجه نقد
نفر دوم ۱۵ هزار تومان وجه نقد
نفر سوم ۱۰ هزار تومان وجه نقد

نفرات برتر جوایز:
۱-majid
۲-mahdiar
۳-ali

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر:
نفر اول ۲۰ هزار تومان وجه نقد
نفر دوم ۱۵ هزار تومان وجه نقد
نفر سوم ۱۰ هزار تومان وجه نقد

نفرات برتر جوایز:
در بازی فینال ، نفرات برتر مشخص خواهند شد...

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۷

جایزه نفرات برتر:
نفر اول ۲۰ هزار تومان وجه نقد
نفر دوم ۱۵ هزار تومان وجه نقد
نفر سوم ۱۰ هزار تومان وجه نقد

نفرات برتر جوایز:
در بازی فینال ، نفرات برتر مشخص خواهند شد...

سناریو: سلامت ۲

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز: ندارد...

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-majid
۲-parisa
۳-alimohammadi

سناریو: سلامت ۲

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-reza abedini
۲-mahdiar
۳-majid
۴-abolfazl

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: به دلیل رایگان بودن مسابقه ، جایزه ندارد.

نفرات برتر جوایز:
۱-seyed
۲-nima
۳-abbas hadadi

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: به دلیل رایگان بودن مسابقه ، جایزه ندارد.

نفرات برتر جوایز:
۱-navid
۲-hamid
۳-mahdiar

سناریو: سلامت ۲

تعداد نفرات: ۱۱

جایزه نفرات برتر: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

نفرات برتر جوایز: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

بازی به دلیل مسائل فنی لغو شد...

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-mhmmdreza
۲-majid
۳-roshani

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
ندارد...

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۱

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-roshani
۲-hamid
۳-majid

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۱

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-arshia
۲-reza
۳-ali

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۶

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-mhmmdreza
۲-seyed
۳-morsal

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-majid
۲-seyed
۳-morsal

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۸

جایزه نفرات برتر: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

نفرات برتر جوایز: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

سناریو: شب های مافیا

تعداد نفرات: ۸

جایزه نفرات برتر: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

نفرات برتر جوایز: بازی آزمایشی می باشد و جایزه ای ندارد.

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-hamid
۲-mahdiar
۳-hosseinm

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۹

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-seyed
۲-majid
۳-amirhosein
۴-erfan

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-majid
۲-seyed
۳-yazdan

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-mohammad javad
۲-yazdan
۳-koosha

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۳

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی است و جایزه ندارد.

نفرات برتر جوایز:
۱-alireza
۲-reza
۳-yazdan
۴-mohammad

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی است و جایزه ندارد.

نفرات برتر جوایز:
۱-navid
۲-amir.m
۳-sanaz
۴-mohammad

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی است و جایزه ندارد.

نفرات برتر جوایز:
۱-majid
۲-seyed
۳-mhmdreza
۴-navid

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۳

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-mohammad javad
۲-amir
۳-armin

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-mohsen
۲-sanaz
۳-seyed
۴-yazdan

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۰

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-navid
۲-koosha
۳-mohammadreza
۴-majid

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی میباشد و جایزه توسط گروه برگزار کننده اهدا خواهد شد...

نفرات برتر جوایز:
۱-والا
۲-محمدحسین
۳-امیرحسین

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی میباشد و جایزه توسط گروه برگزار کننده اهدا خواهد شد...

نفرات برتر جوایز:
۱-روژینا
۲-امیررضا
۳-علی
۴-محمدحسین
۵-عامر
۶-ودی

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی میباشد و جایزه توسط گروه برگزار کننده اهدا خواهد شد...

نفرات برتر جوایز:
۱-سپهر
۲-امیرحسین عبدالهی
۳-یاسر
۴-یاسین
۵-زهرا
۶-والا

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی میباشد و جایزه توسط گروه برگزار کننده اهدا خواهد شد...

نفرات برتر جوایز:
بعد از بازی چهارم لیگ ، ۶ نفر مشخص خواهد شد...

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۱۲

جایزه نفرات برتر: بازی خصوصی میباشد و جایزه توسط گروه برگزار کننده اهدا خواهد شد...

نفرات برتر جوایز:
بعد از بازی سوم لیگ ، ۶ نفر مشخص خواهد شد...

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۹

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-seyed
۲-sara
۳-amir afrakhte

سناریو: سلامت

تعداد نفرات: ۷

جایزه نفرات برتر: ۵۰۰۰ هزار تومان شارژ حساب کاربری

نفرات برتر جوایز:
۱-amirreza
۲-mohammad reza
۳-mohsen
۴-seyed

تماس با ما

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

درصورتی که قصد برگزاری بازی های خصوصی خود را دارید با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09031118573

فرم تماس با ما

مجوز ها

این سایت با دریافت دامنه رسمی ir و کسب مجوز های لازم توانسته است اولین سایت در زمینه بازی آنلاین مافیا در ایران باشد و اطمینان خاطر را برای شما عزیزان به وجود آورد.

داستان بازی آنلاین مافیا…

gameofmaffia.com

سایت بازی آنلاین مافیا با روش دیداری ، شنیداری و گفتاری برای اولین بار در ایران در سال 1399 شروع بکار کرد و به عنوان اولین و بزرگترین مرجع مافیا شناخته می شود.

این سایت متعلق به تمامی مافیابازان و همچنین علاقه مندان در این زمینه می باشد.

ما تلاش کرده ایم بهترین ها را برای شما آماده کنیم ، چرا که شما لایق بهترین ها هستید.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن
0