سناریو شب های مافیا

یکی دیگر از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شب های مافیا می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

سناریو شب های مافیا
سناریو شب های مافیا

یکی دیگر از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شب های مافیا می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

پدر خوانده

گروه مافیا

پدر خوانده:درحقیقت همان رئیس مافیاست و نقش رهبری و هدایت تیم مافیا را به عهده دارد.فردی است که اسعلام آن همواره برای کارآگاه شهروند است و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده اوست.

گروه مافیا

پدر خوانده

پدر خوانده:درحقیقت همان رئیس مافیاست و نقش رهبری و هدایت تیم مافیا را به عهده دارد.فردی است که اسعلام آن همواره برای کارآگاه شهروند است و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده اوست.

دکتر لکتر:دکتر گروه مافیا که هرشب تصمیم می گیرد یک نفر از گروهش را از شلیک حرفه ای نجات دهد.او در طول بازی خود را یکبار می تواند نجات دهد.در صورت خروج پدر خوانده از بازی شلیک شب به عهده اوست.

دکتر لکتر
دکتر لکتر

دکتر لکتر:دکتر گروه مافیا که هرشب تصمیم می گیرد یک نفر از گروهش را از شلیک حرفه ای نجات دهد.او در طول بازی خود را یکبار می تواند نجات دهد.در صورت خروج پدر خوانده از بازی شلیک شب به عهده اوست.

مافیا ساده

مافیا ساده:عضوی که قابلیت مافیا را دارا می باشد و قابلیت خاصی ندارد و همه حواسش باید به این باشد که در قامت یک مافیا، درست عمل کند و بهانه دست کسی ندهد.در شب می تواند با اعضا مافیا به مشورت بپردازد و در روز با جهت دهی بازی می تواند به گروه خود کمک کند.

مافیا ساده

مافیا ساده:عضوی که قابلیت مافیا را دارا می باشد و قابلیت خاصی ندارد و همه حواسش باید به این باشد که در قامت یک مافیا، درست عمل کند و بهانه دست کسی ندهد.در شب می تواند با اعضا مافیا به مشورت بپردازد و در روز با جهت دهی بازی می تواند به گروه خود کمک کند.

گروه شهروندان

دکتر:شهروندی است که هر شب یک فرصت دارد تا کسی را از تیر خوردن نجات دهد.دکتر شهروندان هر شب از خواب بیدار می شود و یک نفر را از شلیک مافیا نجات می دهد و خود را یکبار در طول بازی می تواند نجات دهد.

دکتر

گروه شهروندان

دکتر

دکتر:شهروندی است که هر شب یک فرصت دارد تا کسی را از تیر خوردن نجات دهد.دکتر شهروندان هر شب از خواب بیدار می شود و یک نفر را از شلیک مافیا نجات می دهد و خود را یکبار در طول بازی می تواند نجات دهد.

کارآگاه

کارآگاه:شهروندی است که هر شب یک فرصت استعلام دارد.هر شب می تواند استعلام یک نفر را برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بودن بگیرد که البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود.

کارآگاه

کارآگاه:شهروندی است که هر شب یک فرصت استعلام دارد.هر شب می تواند استعلام یک نفر را برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بودن بگیرد که البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود.

شهردار:او در طول بازی یکبار می تواند رای گیری دور دوم در روز را ملغی کند و از خروج افراد داخل دفاعیه جلوگیری کند یا بالعکس با رای خروج،یک بازیکن داخل دفاعیه را بدون رای گیری و به طور مستقیم از بازی خارج کند.البته اگر او در دفاعیه باشد نمی تواند از توانایی اش استفاده کند.

شهردار
شهردار

شهردار:او در طول بازی یکبار می تواند رای گیری دور دوم در روز را ملغی کند و از خروج افراد داخل دفاعیه جلوگیری کند یا بالعکس با رای خروج،یک بازیکن داخل دفاعیه را بدون رای گیری و به طور مستقیم از بازی خارج کند.البته اگر او در دفاعیه باشد نمی تواند از توانایی اش استفاده کند.

حرفه ای

حرفه ای:هر شب از خواب بیدار شده و می تواند به اعضای مافیا شلیک کند که البته اگر به شهروندان شلیک کند خود به جریمه از بازی خارج خواهد شد.

حرفه ای

حرفه ای:هر شب از خواب بیدار شده و می تواند به اعضای مافیا شلیک کند که البته اگر به شهروندان شلیک کند خود به جریمه از بازی خارج خواهد شد.

جان سخت:با شلیک اول مافیا درشب،از بازی خارج نمی شود که البته خود او هم متوجه این شلیک نخواهد شد.استعلام افراد خارج شده از بازی به عهده وی است که هر شب توسط گرداننده از او سوال می شود و اگر جان سخت تایید دهد در روز بعد،پس از اعلام نتایج و کشته ها،گرداننده تکلیف همه نقش‌هایی که از بازی بیرون رفته‌اند را مشخص می‌کند.یعنی می‌گوید از بازی این تعداد مافیا با این نقش‌ها و این تعداد شهروند با این نقش‌ها بیرون رفته‌ اند.وی در طول بازی دوبار حق استعلام خواهد داشت.

جان سخت
جان سخت

جان سخت:با شلیک اول مافیا درشب،از بازی خارج نمی شود که البته خود او هم متوجه این شلیک نخواهد شد.استعلام افراد خارج شده از بازی به عهده وی است که هر شب توسط گرداننده از او سوال می شود و اگر جان سخت تایید دهد در روز بعد،پس از اعلام نتایج و کشته ها،گرداننده تکلیف همه نقش‌هایی که از بازی بیرون رفته‌اند را مشخص می‌کند.یعنی می‌گوید از بازی این تعداد مافیا با این نقش‌ها و این تعداد شهروند با این نقش‌ها بیرون رفته‌ اند.وی در طول بازی دوبار حق استعلام خواهد داشت.

روانپزشک

روانپزشک:فردی که در طول بازی دو بار می تواند قدرت صحبت را از بازیکنی برای روان درمانی از او بگیرد که البته این بازیکن حق تایید،عدم تایید و رای گیری را خواهد داشت.اگر شخص مورد روان درمانی قرار گرفته وارد دفاعیه شود،باز هم نمی تواند صحبتی داشته باشد و فقط رای گیری پایانی برای او انجام می شود.

روانپزشک

روانپزشک:فردی که در طول بازی دو بار می تواند قدرت صحبت را از بازیکنی برای روان درمانی از او بگیرد که البته این بازیکن حق تایید،عدم تایید و رای گیری را خواهد داشت.اگر شخص مورد روان درمانی قرار گرفته وارد دفاعیه شود،باز هم نمی تواند صحبتی داشته باشد و فقط رای گیری پایانی برای او انجام می شود.

شهروند ساده:عمده نقش این بازیکنان در روز و در رای گیری ها می باشد که می تواند تعیین کننده جهت بازی برای دیگر بازیکنان باشد.

شهروند ساده
شهروند ساده

شهروند ساده:عمده نقش این بازیکنان در روز و در رای گیری ها می باشد که می تواند تعیین کننده جهت بازی برای دیگر بازیکنان باشد.

رای گیری

رای گیری:در پایان هر روز افرادی که بیشترین رای را با قانون حد بالای نصف بازیکنان حاضر در بازی بیاورند داخل دفاعیه خواهند رفت و پس از دفاع از خود،برای رای گیری دوباره که با چشمان بسته انجام خواهد شد بازیکنان به خواب نیمروزی خواهند رفت.در این بخش هر شخص یک انتخاب برای رای گیری خواهد داشت و افراد داخل دفاعیه حق رای نخواهند داشت و شخصی که بیشترین رای را بیاود از بازی خارج خواهد شد.در این حالت و پیش از بیدار شدن مجدد بازیکنان،گرداننده بازی شهردار را بیدار میکند و از وی کسب تکلیف میکند.در صورتی که یک نفر به صورت تک‌دفاع وارد دفاعیه شود،مرحله دوم رأی‌گیری در همان روز و بیداری صورت می‌گیرد و وضعیت خروج فرد مشخص خواهد شد و شهردار هم بیدار نمی شود.

اگر دو نفر بیشترین رای برابر را بیاورند کار به قرعه مرگ کشیده خواهد شد که تعیین کننده فردی است که از بازی خارج می شود.اگر تعداد رای برابر از دو نفر بیشتر شود کسی از بازی خارج نمی شود.

قرعه مرگ بدین صورت می باشد که دو بازیکنی که بیشترین رای برابر را آورده اند،هر کدام یک کارت را انتخاب می کنند.شخصی که کارت تیک را انتخاب کرده باشد در داخل بازی می ماند و شخصی که کارت ضربدر،از بازی خارج خواهد شد.

بازیکن خارج‌ شده در بخش روز می‌تواند از بین ۶ کارت با انتخاب تصادفی،وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین کند و همچنین بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید.

رای گیری

رای گیری:در پایان هر روز افرادی که بیشترین رای را با قانون حد بالای نصف بازیکنان حاضر در بازی بیاورند داخل دفاعیه خواهند رفت و پس از دفاع از خود،برای رای گیری دوباره که با چشمان بسته انجام خواهد شد بازیکنان به خواب نیمروزی خواهند رفت.در این بخش هر شخص یک انتخاب برای رای گیری خواهد داشت و افراد داخل دفاعیه حق رای نخواهند داشت و شخصی که بیشترین رای را بیاود از بازی خارج خواهد شد.در این حالت و پیش از بیدار شدن مجدد بازیکنان،گرداننده بازی شهردار را بیدار میکند و از وی کسب تکلیف میکند.در صورتی که یک نفر به صورت تک‌دفاع وارد دفاعیه شود،مرحله دوم رأی‌گیری در همان روز و بیداری صورت می‌گیرد و وضعیت خروج فرد مشخص خواهد شد و شهردار هم بیدار نمی شود.

اگر دو نفر بیشترین رای برابر را بیاورند کار به قرعه مرگ کشیده خواهد شد که تعیین کننده فردی است که از بازی خارج می شود.اگر تعداد رای برابر از دو نفر بیشتر شود کسی از بازی خارج نمی شود.

قرعه مرگ بدین صورت می باشد که دو بازیکنی که بیشترین رای برابر را آورده اند،هر کدام یک کارت را انتخاب می کنند.شخصی که کارت تیک را انتخاب کرده باشد در داخل بازی می ماند و شخصی که کارت ضربدر،از بازی خارج خواهد شد.

بازیکن خارج‌ شده در بخش روز می‌تواند از بین ۶ کارت با انتخاب تصادفی،وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین کند و همچنین بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید.

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

اطلاق نقش
اطلاق نقش

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

توضیحات تکمیلی:

-اگر شخصی از بازی به دلایل فنی خارج شد و به بازی برنگشت فقط شهروند و مافیا بودن آن شخص اعلام می شود.

-در روز معارفه هر شخص ۲۰ ثانیه زمان صحبت خواهد داشت بدون چالش و رأی‌گیری

-در روزهای دیگر هر شخص یک دقیقه زمان صحبت خواهد داشت و اگر دیگران از او درخواست کنند می تواند به میل خود چالش را به کسی واگذار کند که زمان آن ۲۰ ثانیه می باشد.

-هر شخص در طول هر روز یکبار فقط می تواند چالش بگیرد.

– زمان دفاع برای هر شخص ۳۰ ثانیه می باشد.

-بازی در تعداد ۶ تا ۱۴ نفر برگزار می شود.

-استعلام:در این بازی استعلام به این صورت است که نقش بازیکنان خارج شده از بازی توسط گرداننده به افراد داخل بازی گفته خواهد شد که درخواست آن توسط جان سخت صورت خواهد گرفت و تعداد استعلام های هر بازی هم با توجه به تعداد نفرات آن متغیر است.

-در صورتی که پس از اتمام شب ، و در روز بعد ۳ نفر در بازی حضور داشته باشند بازی به دست دادن خواهد رفت . همچنین اگر در روز قبل ۴ نفر در بازی بوده و یک نفر با رای گیری از بازی خارج شود بازی به فاز شب خواهد رفت و احتمال دارد که در روز بعد بدون دست دادن بازی به اتمام برسد.

-در تمامی بازی های ما کاور تارگت وجود ندارد.

کارت های خروج:

مسیر سبز:بازیکن خارج شده این کارت را به هرکسی بدهد در روز بعد حتی اگر بیشترین رای را بیاورد به دفاعیه نخواهد رفت و در آن روز مصون خواهد بود.

فرش قرمز:بازیکنی که در حال خروج از بازی است فرد مورد اتهام خود را به چالش می کشد و فرد مورد انتخاب وی که کارت را به او می دهد تحت هر شرایطی در روز بعد به دفاعیه خواهد رفت.

‌ذهن زیبا:بازیکنی که از بازی خارج می شود اگر نقش یکی از بازیکنان داخل بازی را به طور مستقیم و درست حدس بزند به بازی بازخواهد گشت.

بی‌خوابی:با انتخاب این کارت بازی وارد بخش شب نمی شود و اتفاقی در شب نخواهد افتاد و مستقیم بازی وارد روز بعدی خواهد شد.

دروغ سیزده:بازیکن خارج شده از بازی چه مافیا و چه شهروند باید یک دروغ در رابطه با بازی بگوید که درستی آن توسط گرداننده تعیین خواهد شد.

شلیک نهایی:شلیک شب به عهده بازیکن خارج شده می باشد و سپس از بازی خارج می شود و مافیا در آن شب شلیکی نخواهد داشت.

تعداد نفرات و نقش ها:

۱۴ نفر:

مافیا:پدر خوانده-دکتر لکتر-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-حرفه ای-شهردار-روانپزشک-۴ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۳ نفر:

مافیا:پدر خوانده-دکتر لکتر-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-حرفه ای-شهردار-روانپزشک-۳ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۲ نفر:

مافیا:پدر خوانده-دکتر لکتر-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-حرفه ای-شهردار-روانپزشک-۲ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۱ نفر:

مافیا:پدر خوانده-دکتر لکتر-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-حرفه ای-شهردار-روانپزشک-۲ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۰ نفر:

مافیا:پدر خوانده-دکتر لکتر-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-حرفه ای-شهردار-روانپزشک-شهروند ساده

استعلام:۲


۹ نفر:

مافیا:پدر خوانده-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-شهردار-روانپزشک-شهروند ساده

استعلام:۲


۸ نفر:

مافیا:پدر خوانده-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-شهردار-۲ شهروند ساده

استعلام:۱


۷ نفر:

مافیا:پدر خوانده-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-شهردار-شهروند ساده

استعلام:۱


۶ نفر:

مافیا:پدر خوانده-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر-جان سخت-شهروند ساده

استعلام:۱

تماس با ما

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

درصورتی که قصد برگزاری بازی های خصوصی خود را دارید با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09031118573

فرم تماس با ما

مجوز ها

این سایت با دریافت دامنه رسمی ir و کسب مجوز های لازم توانسته است اولین سایت در زمینه بازی آنلاین مافیا در ایران باشد و اطمینان خاطر را برای شما عزیزان به وجود آورد.

داستان بازی آنلاین مافیا…

gameofmaffia.com

سایت بازی آنلاین مافیا با روش دیداری ، شنیداری و گفتاری برای اولین بار در ایران در سال 1399 شروع بکار کرد و به عنوان اولین و بزرگترین مرجع مافیا شناخته می شود.

این سایت متعلق به تمامی مافیابازان و همچنین علاقه مندان در این زمینه می باشد.

ما تلاش کرده ایم بهترین ها را برای شما آماده کنیم ، چرا که شما لایق بهترین ها هستید.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن