سناریو سلامت

یکی از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شبکه سلامت می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

سناریو سلامت
سناریو سلامت

یکی از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شبکه سلامت می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

رئیس مافیا

در این شیوه سه نقش برای مافیا وجود دارد که اولین آن رئیس مافیا می باشد.


فردی که هدایت تیم مافیا به عهده اش می باشد و در برابر تیر اسنایپر مقاوم است.استعلام کارآگاه برای آن همواره منفی می باشد و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده رئیس مافیا است و پس از خروج وی از بازی این وظیفه به مافیا ساده سپرده می شود.

رئیس مافیا

در این شیوه سه نقش برای مافیا وجود دارد که اولین آن رئیس مافیا می باشد.

فردی که هدایت تیم مافیا به عهده اش می باشد و در برابر تیر اسنایپر مقاوم است.استعلام کارآگاه برای آن همواره منفی می باشد و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده رئیس مافیا است و پس از خروج وی از بازی این وظیفه به مافیا ساده سپرده می شود.

مذاکره کننده یکی دیگر از اعضای مافیا می باشد که در زمان خروج دو مافیا در تعداد نفرات ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ از بازی و در تعداد نفرات ۱۱ و کمتر با خروج یکی از مافیا ها از بازی می تواند با یکی از شهروندان ساده و یا زره پوش (اگر زره داشته باشد) برای پیوستن به تیم مافیا مذاکره داشته باشد که اگر انتخاب وی درست باشد در شب بعدی فرد مورد نظر،مافیا را ملاقات خواهد کرد.مذاکره در طول بازی فقط یکبار چه مذاکره درست و چه غلط باشد امکان پذیر است.توجه نمایید در صورتی که شب تیم مافیا مذاکره کند این مورد توسط گرداننده در روز اعلام خواهد شد و این اعلام فقط نشان دهنده استفاده مافیا ها از مذاکره خود می باشد و نتیجه مثبت یا منفی بودن مذاکره را نمی دهد و در شبی که مذاکره می شود امکان استفاده مافیا از تیر موجود نمی باشد و همچنین نجات دکتر بر روی فردی که مذاکره شده است تاثیری ندارد.

مذاکره کننده
مذاکره کننده

مذاکره کننده یکی دیگر از اعضای مافیا می باشد که در زمان خروج دو مافیا در تعداد نفرات ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ از بازی و در تعداد نفرات ۱۱ و کمتر با خروج یکی از مافیا ها از بازی می تواند با یکی از شهروندان ساده و یا زره پوش (اگر زره داشته باشد) برای پیوستن به تیم مافیا مذاکره داشته باشد که اگر انتخاب وی درست باشد در شب بعدی فرد مورد نظر،مافیا را ملاقات خواهد کرد.مذاکره در طول بازی فقط یکبار چه مذاکره درست و چه غلط باشد امکان پذیر است.توجه نمایید در صورتی که شب تیم مافیا مذاکره کند این مورد توسط گرداننده در روز اعلام خواهد شد و این اعلام فقط نشان دهنده استفاده مافیا ها از مذاکره خود می باشد و نتیجه مثبت یا منفی بودن مذاکره را نمی دهد و در شبی که مذاکره می شود امکان استفاده مافیا از تیر موجود نمی باشد و همچنین نجات دکتر بر روی فردی که مذاکره شده است تاثیری ندارد.

مافیا ساده

پس از آن مافیا ساده یکی از اعضای مافیا که قابلیت های ذاتی مافیا بودن را دارد،اما هیچ قابلیت اضافه ای ندارد؛یعنی هر شب با اعضای مافیا بیدار می شود و با آنها به مشورت می پردازد اما بیشتر نقش آن در روز خواهد بود که با حمله،حمایت و رأی های به موقع به کمک مافیا خواهد آمد.در صورتی که رئیس مافیا از بازی خارج شود،تیر شب به عهده این شخص می باشد.

مافیا ساده

پس از آن مافیا ساده یکی از اعضای مافیا که قابلیت های ذاتی مافیا بودن را دارد،اما هیچ قابلیت اضافه ای ندارد؛یعنی هر شب با اعضای مافیا بیدار می شود و با آنها به مشورت می پردازد اما بیشتر نقش آن در روز خواهد بود که با حمله،حمایت و رأی های به موقع به کمک مافیا خواهد آمد.در صورتی که رئیس مافیا از بازی خارج شود،تیر شب به عهده این شخص می باشد.

اما در بخش شهروندی بازی نقش های متفاوت تری خواهیم داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

مهمترین نقش شهروندان به عهده دکتر بازی است که وظیفه نجات شهروندان را به عهده دارد،هرچند که با تصمیم اشتباه می تواند به نفع مافیا عمل کند و حتی آنها را نیز نجات دهد! دکتر در دو شب اول بازی می تواند دو نفر را نجات دهد و پس از آن هر شب یک نفر و خود را دو بار درطول بازی نجات دهد که این مقدار می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.

دکتر
دکتر

اما در بخش شهروندی بازی نقش های متفاوت تری خواهیم داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

مهمترین نقش شهروندان به عهده دکتر بازی است که وظیفه نجات شهروندان را به عهده دارد،هرچند که با تصمیم اشتباه می تواند به نفع مافیا عمل کند و حتی آنها را نیز نجات دهد! دکتر در دو شب اول بازی می تواند دو نفر را نجات دهد و پس از آن هر شب یک نفر و خود را دو بار درطول بازی نجات دهد که این مقدار می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.

کارآگاه

کارآگاه شهروند شب آگاه بازی است که هر شب از خواب بیدار شده و می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده بازی بگیرد.استعلام رئیس مافیا و شخصی که با آن مذاکره شده است همواره منفی می باشد چون استعلام شخصی که با آن مذاکره شده به عهده خبرنگار بازی می باشد.استعلام بقیه اعضای مافیا برای وی مثبت می باشد.کارآگاه باید در روز با آوردن استدلال و به نحوی که نقش خود را معلوم نکند به شهروندان کمک کند.

کارآگاه

کارآگاه شهروند شب آگاه بازی است که هر شب از خواب بیدار شده و می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده بازی بگیرد.استعلام رئیس مافیا و شخصی که با آن مذاکره شده است همواره منفی می باشد چون استعلام شخصی که با آن مذاکره شده به عهده خبرنگار بازی می باشد.استعلام بقیه اعضای مافیا برای وی مثبت می باشد.کارآگاه باید در روز با آوردن استدلال و به نحوی که نقش خود را معلوم نکند به شهروندان کمک کند.

تک تیرانداز یا همان اسنایپر در طول بازی یک تیر دارد که در هرشب به انتخاب خود می تواند از آن استفاده کند،اگر به شهروند شلیک کند خود به جریمه از بازی خارج می شود و حتی اگر توسط دکتر آن شب اسنایپر نجات داده شود تاثیری برایش ندارد و اگر به رئیس مافیا بزند کسی از بازی خارج نشده و هردو در بازی می مانند.اگر تیر به مافیاهای دیگر زده شود و دکتر آنها را نجات داده باشد باز هم کسی از بازی خارج نمی شود و عملا با این اتفاقات یک استعلام غیر مستقیم از مافیا بودن آن شخص که به آن شلیک شده است نصیب اسنایپر خواهد شد.در صورتی که شبی که به مافیا های دیگر بزند و نجاتی از سوی دکتر انجام نشود آن مافیا از بازی در روز خارج شده و راوی نشانه ای از تیراندازی درست اسنایپر در روز اعلام می کند.

تک تیرانداز
تک تیرانداز

تک تیرانداز یا همان اسنایپر در طول بازی یک تیر دارد که در هرشب به انتخاب خود می تواند از آن استفاده کند،اگر به شهروند شلیک کند خود به جریمه از بازی خارج می شود و حتی اگر توسط دکتر آن شب اسنایپر نجات داده شود تاثیری برایش ندارد و اگر به رئیس مافیا بزند کسی از بازی خارج نشده و هردو در بازی می مانند.اگر تیر به مافیاهای دیگر زده شود و دکتر آنها را نجات داده باشد باز هم کسی از بازی خارج نمی شود و عملا با این اتفاقات یک استعلام غیر مستقیم از مافیا بودن آن شخص که به آن شلیک شده است نصیب اسنایپر خواهد شد.در صورتی که شبی که به مافیا های دیگر بزند و نجاتی از سوی دکتر انجام نشود آن مافیا از بازی در روز خارج شده و راوی نشانه ای از تیراندازی درست اسنایپر در روز اعلام می کند.

زره پوش

زره پوش شب ها با تیر مافیا از بازی خارج نمی شود و در روز هم یکبار با بیشترین رای از بازی خارج نمی شود و با اعلام نقش آن توسط گرداننده در بازی می ماند و شهروند مورد اعتماد شهر می گردد و دیگر قابل مذاکره برای مافیا نخواهد بود.در صورتی وقوع این اتفاق در روز زره اثر خودش را از دست می دهد و با تیر مافیا در شب در صورتی که دکتر آن را نجات نداده باشد کشته خواهد شد.

زره پوش

زره پوش شب ها با تیر مافیا از بازی خارج نمی شود و در روز هم یکبار با بیشترین رای از بازی خارج نمی شود و با اعلام نقش آن توسط گرداننده در بازی می ماند و شهروند مورد اعتماد شهر می گردد و دیگر قابل مذاکره برای مافیا نخواهد بود.در صورتی وقوع این اتفاق در روز زره اثر خودش را از دست می دهد و با تیر مافیا در شب در صورتی که دکتر آن را نجات نداده باشد کشته خواهد شد.

خبرنگار شخصی است که پس از انجام مذاکره،پیدا کردن شخصی که با آن مذاکره شده به عهده اوست و با گرفتن استعلام می تواند شخصی که وارد اعضای مافیا شده را شناسایی کند.تا زمانی که مذاکره صورت نگیرد وی شهروند ساده تلقی میشود. درنظر داشته باشید که وی فقط استعلام شخص مذاکره شده را میتواند بگیرد و نکته دیگر آنکه مذاکره چه درست باشد و چه غلط خبرنگار هر شب استعلام خود را می گیرد.

خبرنگار
خبرنگار

خبرنگار شخصی است که پس از انجام مذاکره،پیدا کردن شخصی که با آن مذاکره شده به عهده اوست و با گرفتن استعلام می تواند شخصی که وارد اعضای مافیا شده را شناسایی کند.تا زمانی که مذاکره صورت نگیرد وی شهروند ساده تلقی میشود. درنظر داشته باشید که وی فقط استعلام شخص مذاکره شده را میتواند بگیرد.

شهروند ساده

شهروند ساده کسی است که در روز بازی با استدلال و رای های خود می تواند به کمک شهر بیاید و در مسیر پیروزی شهر تلاش کند.

شهروند ساده

شهروند ساده کسی است که در روز بازی با استدلال و رای های خود می تواند به کمک شهر بیاید و در مسیر پیروزی شهر تلاش کند.

رای گیری:در پایان هر روز برای تک تک اعضای بازی رای گیری صورت می گیرد که پس از محاسبه آنها توسط گرداننده اعلام می شود که چه کسانی به دفاعیه خواهند رفت و از خود دفاع می کنند.حداقل رای مورد نیاز برای ورود به دفاعیه حد بالای نیمی از تعداد بازیکنان حاضر در بازی منهای یک می باشد اما اگر بیشترین رای بازیکنان از حداقل رای ها بیشتر باشد بدین صورت که بیشترین آراء و یکی کمتر از بیشترین آراء به دفاع خواهند رفت.

پس از دفاع رأی گیری دوباره صورت می گیرد تا اگر شخصی حداقل (که در قسمت قبل توضیح داده شده) رای مورد نیاز برای خارج شدن را کسب کرد از بازی خارج شود.البته اگر شخصی از حداقل رای مورد نیاز رای بیشتری کسب کند آن شخص از بازی خارج خواهد شد.در صورتی که آراء چند نفر باهم برابر باشد کسی از بازی خارج نخواهد شد.همچنین در مسابقات ما سابقه وجود ندارد.

در صورتی که ۲ نفر در دفاعیه حاضر باشند در رای گیری دوم حق رای به همدیگر را نخواهند داشت و اگر بیشتر از این تعداد در رای گیری حاضر باشند افراد حق رای به هم خواهند داشت.

رای گیری
رای گیری

رای گیری:در پایان هر روز برای تک تک اعضای بازی رای گیری صورت می گیرد که پس از محاسبه آنها توسط گرداننده اعلام می شود که چه کسانی به دفاعیه خواهند رفت و از خود دفاع می کنند.حداقل رای مورد نیاز برای ورود به دفاعیه حد بالای نیمی از تعداد بازیکنان حاضر در بازی منهای یک می باشد اما اگر بیشترین رای بازیکنان از حداقل رای ها بیشتر باشد بدین صورت که بیشترین آراء و یکی کمتر از بیشترین آراء به دفاع خواهند رفت.

پس از دفاع رأی گیری دوباره صورت می گیرد تا اگر شخصی حداقل (که در قسمت قبل توضیح داده شده) رای مورد نیاز برای خارج شدن را کسب کرد از بازی خارج شود.البته اگر شخصی از حداقل رای مورد نیاز رای بیشتری کسب کند آن شخص از بازی خارج خواهد شد.در صورتی که آراء چند نفر باهم برابر باشد کسی از بازی خارج نخواهد شد.همچنین در مسابقات ما سابقه وجود ندارد.

در صورتی که ۲ نفر در دفاعیه حاضر باشند در رای گیری دوم حق رای به همدیگر را نخواهند داشت و اگر بیشتر از این تعداد در رای گیری حاضر باشند افراد حق رای به هم خواهند داشت.

اطلاق نقش

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

اطلاق نقش

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

توضیحات تکمیلی:

-اگر شخصی از بازی به دلایل فنی خارج شد و به بازی برنگشت فقط شهروند و مافیا بودن آن شخص اعلام می شود.

-در روز معارفه هر شخص ۲۰ ثانیه زمان صحبت خواهد داشت بدون چالش و رأی‌گیری

-در روزهای دیگر هر شخص یک دقیقه زمان صحبت خواهد داشت و اگر دیگران از او درخواست کنند می تواند به میل خود چالش را به کسی واگذار کند که زمان آن ۲۰ ثانیه می باشد.

– زمان دفاع برای هر شخص ۳۰ ثانیه می باشد و زمان وصیت آن در صورت خروج از بازی ۲۰ ثانیه خواهد بود.

-بازی در تعداد ۶ تا ۱۴ نفر برگزار می شود.

-برای اعلام استعلام تعداد شهروند و مافیا خارج شده از بازی،در شروع روز گرداننده از تمامی بازیکنان برای استعلام سوال می کند و اگر حداقل نصف تعداد حاضران در بازی رای به اعلام استعلام دهند،استعلام توسط گرداننده اعلام خواهد شد و تعداد استعلام های هر بازی هم با توجه به تعداد نفرات آن متغیر است.

-در صورتی که پس از اتمام شب ، و در روز بعد ۳ نفر در بازی حضور داشته باشند بازی به دست دادن خواهد رفت . همچنین اگر در روز قبل ۴ نفر در بازی بوده و یک نفر با رای گیری از بازی خارج شود بازی به فاز شب خواهد رفت و احتمال دارد که در روز بعد بدون دست دادن بازی به اتمام برسد.

-در تمامی بازی های ما کاور تارگت وجود ندارد.

تعداد نفرات و نقش ها:

۱۴ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مذاکره کننده-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-زره پوش-خبرنگار-اسنایپر-۵ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۳ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مذاکره کننده-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-زره پوش-خبرنگار-اسنایپر-۴ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۲ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مذاکره کننده-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-زره پوش-خبرنگار-اسنایپر-۳ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۱ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مذاکره کننده-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-زره پوش-خبرنگار-اسنایپر-۳ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۰ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مذاکره کننده-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(شب اول بازی دو نفر نجات-یکبار نجات خود)-زره پوش-خبرنگار-اسنایپر-۲ شهروند ساده

استعلام:۲


۹ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-۲ مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(شب اول بازی دو نفر نجات-یکبار نجات خود)-زره پوش-اسنایپر-۲ شهروند ساده

استعلام:۲


۸ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-اسنایپر-۳ شهروند ‌ساده

استعلام:۱


۷ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-اسنایپر-۲ شهروند‌ ساده

استعلام:۱


۶ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-اسنایپر-شهروند‌ ساده

استعلام:۱

تماس با ما

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

درصورتی که قصد برگزاری بازی های خصوصی خود را دارید با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09031118573

فرم تماس با ما

مجوز ها

این سایت با دریافت دامنه رسمی ir و کسب مجوز های لازم توانسته است اولین سایت در زمینه بازی آنلاین مافیا در ایران باشد و اطمینان خاطر را برای شما عزیزان به وجود آورد.

داستان بازی آنلاین مافیا…

gameofmaffia.com

سایت بازی آنلاین مافیا با روش دیداری ، شنیداری و گفتاری برای اولین بار در ایران در سال 1399 شروع بکار کرد و به عنوان اولین و بزرگترین مرجع مافیا شناخته می شود.

این سایت متعلق به تمامی مافیابازان و همچنین علاقه مندان در این زمینه می باشد.

ما تلاش کرده ایم بهترین ها را برای شما آماده کنیم ، چرا که شما لایق بهترین ها هستید.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن